Twitter IAO Facebook IAO

Rechercher

! intut class="bouton-rechercher" name="submit" src="plugins/kitcnrs-5.2/css/charte-2/img/ok.gif" title="Rechercher" type="image" />Accueil du site > Bibliothèque > Nouvelles acquisitions

Acquisitions récentes

mis à jour le

En langue occidentale
couverture Accidental State
The Penguin history of modern Vietnam
Christopher E. Goscha
Penguin Books, 2016
Mabiki : infanticide and population growth in eastern Japan 1660-1950
Fabian Franz Drixler
University of California press, 2013
Accidental State : Chiang Kai-shek, the United States, and the Making of Taiwan
Hsiao-ting Lin
Harvard University Press, 2016
+ de nouveautés

En langue chinoise
基督教中国化的社会学研究
李向平著
宗教文化出版社, 2016
“西洋镜”里的中国与妇女
宋少鹏著
社会科学文献出版社, 2016
晚清日本驻华领事报告编译(六卷本)
李少军 编
社会科学文献出版社, 2016
+ de nouveautés

En langue japonaise
原発と原爆 : 「核」の戦後精神史
川村湊
東京 : 河出書房新社, 2011
日本会議 : 戦前回帰への情念
山崎雅弘 著
東京 : 集英社, 2016
明治維新とジェンダー :
変革期のジェンダー再構築と女性たち
長野ひろ子
東京 : 明石書店, 2016
+ de nouveautés

En langue vietnamienne
Đằng sau những nụ cười
Khánh Ly
Nhà xuất bản Văn học, 2015
Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015
Ấn tượng Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh‎
nhiều tác giả
Nhà xuất bản Trẻ‎, 2015
+ de nouveautés